NOVINKYZATVORIŤ
image image image

OVEROVANIE URČENÝCH MERADIEL

§ 25 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov, a vyhlášky 210/2000 Z.z. ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
PLATNÉ ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCIÍ

image18.jpg

Merače pretečeného množstva studenej a teplej vody, prietokomery ako členy meračov tepla, Dn 15 až Dn 250, 0,006 až 250 m3/h,médium pri overovaní: studená voda, teplá voda

image18.jpg

Kompaktné merače tepla, Δt = 1 až 180 °C, médium pri overovaní: olej a voda

image18.jpg

Platinové odporové snímače teploty ako členy meračov tepla t = 0 až 200 °C, médium pri overovaní: olej a voda

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické k meračom tepla s teplonosným médiom voda, Δt = 1 až 180 °C

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické k meračom tepla s teplonosným médiom vodná para a kondenzát, tp = 100 až 600 °C, tk = 0 až 200 °C

image18.jpg

Prevodníky tlaku ako členy meračov tepla, p = 0,1 až 6 MPa, médium pri overovaní: voda alebo olej

KALIBRÁCIA meradiel

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické pre merače tepla s teplonosným médiom voda, Δt = 1 až 180 °C

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické pre merače tepla s teplonosným médiom vodná para a kondenzát, tp = 100 až 600 °C, tk = 0 až 200 °C

image18.jpg

Kompaktné merače tepla, Δt = 1 až 180 °C, médium pri kalibrácii: olej a voda

image18.jpg

Odporové snímače teploty 0 až 200 °C, médium pri kalibrácii: olej a voda

image18.jpg

Sklenené teplomery -18 až 190 °C, médium pri kalibrácii: olej a voda

image18.jpg

Merače pretečeného množstva studenej a teplej vody, prietokomerné časti meračov tepla, prietokomery, Dn 15 až Dn 250, 0,006 až 250 m3/h, médium pri kalibrácii: studená voda, teplá voda

image18.jpg

Prevodníky tlaku p = 0,1 až 6 MPa, médium pri kalibrácii: voda alebo olej

image18.jpg

Deformačné tlakomery 0,1 až 6 MPa, médium pri kalibrácii: voda alebo olej

Certifikačný orgán výrobkov (COV)

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. je autorizovanou osobou

SKTC–114

na výkon posudzovania zhody meradiel na základe Rozhodnutia o autorizácii č. 2016/800/011915/03624 s účinnosťou do 21.09.2020 (12/2016) a notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným číslom

2394

na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu..

Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. Certifikačný orgán výrobkov

posudzuje zhodu v zmysle §22 ods. 1 písm. l) zákona č. 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa modulu F uvedenom v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trhu. Po kliknutí na odkaz si môžete pozrieť:

Potvrdenie a rozsah notifikácie    SK    ENG
Rozhodnutie o autorizácii str. 1
Rozhodnutie o autorizácii str. 2,3

Špecifikácia činností/rozsah notifikácie

Výrobok/rozsah výrobku
(Product/Product range)
Čislo prílohy smernice
(Annexes of the directives)
Postupy posudzovania zhody
(Procedures/ Modules)
Výrobok/rozsah výrobku
(Product/Product range)
Vodomery
(Water Meters)
Čislo prílohy smernice
(Annexes of the directives)
MI-001
Postupy posudzovania zhody
(Procedures/ Modules)
ES vyhlásenie o zhode
s typom na základe
overenia meradla
Modul F
Výrobok/rozsah výrobku
(Product/Product range)
Merače tepla
(HEAT METERS)
Čislo prílohy smernice
(Annexes of the directives)">
MI-004
Postupy posudzovania zhody
(Procedures/ Modules)
ES vyhlásenie o zhode
s typom na základe
overenia meradla
Modul F

zatvoriť

Základnou podmienkou udelenia certifikácie výrobku je podanie kompletne a správne vyplnenej Žiadosti o posúdenie zhody (prístupná na stiahnutie nižšie) na Certifikačný orgán výrobkov Bratislavskej metrologickej spoločnosti s.r.o. Druhou podmienkou je splnenie požiadaviek na výrobok v zmysle technickej špecifikácie, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené nariadením vlády SR č. 145/2016 Z. z., ktorým sa do slovenskej legislatívy implementovala smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/32/EU o meradlách v platnom znení (MID).

COV realizuje posudzovanie zhody podľa modulu F citovaného nariadenia vlády v rozsahu činnosti na ktorú je COV autorizovaný/notifikovaný. Certifikačný orgán vydá certifikát o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený výrobok alebo ho nechá umiestniť na svoju zodpovednosť, ak výrobok v procese posudzovania zhody vyhovel kritériám.

COV vydá certifikát a záverečný protokol o posúdení zhody výrobku v štátnom jazyku v rozsahu potrebnom pre identifikáciu výrobku, výrobcu, držiteľa certifikátu. Platnosť certifikátu nie je časovo obmedzená za predpokladu dodržania podmienok za akých bol vydaný.

COV odmietne vydať certifikát a záverečný protokol o posúdení zhody výrobku žiadateľovi, ktorý neuhradil poplatky a náklady spojené s certifikáciou.

COV zruší certifikát zhody výrobku, ak sa pri dohľade zistí, že výrobok nie je v zhode s podmienkami vydania certifikátu. O zrušení certifikátu informuje verejnosť prostredníctvom internetovej stránky.

Sťažnosti, odvolania a námietky na postupy a činnosti Certifikačného orgánu výrobkov možno uplatniť písomne u vedúceho Certifikačného orgánu výrobkov na kontaktnej adrese spoločnosti.

Námietky proti rozhodnutiu certifikačného orgánu podáva žiadateľ písomnou formou, spravidla po prijatí záporného výsledku certifikácie, najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia o certifikácii.

Certifikačný orgán výrobkov potvrdí príjem formálnej (písomnej) námietky, sťažnosti alebo odvolania.

Postup konania o námietke, sťažnosti alebo odvolaní upravuje PRÍRUČKA KVALITY CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU VÝROBKOV, kap. 7 CERTIFIKAČNÝ PROCES, 7.2 Sťažnosti a odvolania; SMERNICA SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA.

Prípadné iné oznámenie je možné podať s uvedením mena a priezviska alebo anonymne na tlačive OZNÁMENIE O PODOZRENÍ Z PORUŠENIA ETIKY.

Certifikačný orgán výrobkov sa bude oznámením zaoberať aj v prípade, keď bude podané v inej forme.

Postup konania upravuje SMERNICA PRE ČINNOSŤ ETICKEJ KOMISIE.

V Certifikačnom orgáne výrobkov je tlačivo prístupné na miestach styku so žiadateľom/klientom.

zatvoriť

Akreditované činnosti

 

logo BMS SNAS

 

Certifikačný orgán výrobkov, Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Certifikačný orgán akreditovaný SNAS na certifikáciu produktov

 

Osvedčenie o akreditácii v SJ
Osvedčenie o akreditácii v AJ

 

Spôsobilosť Bratislavskej metrologickej spoločnosti s.r.o. Certifikačného orgánu výrobkov vykonávať posudzovanie zhody meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17065: 2012. Po akreditácii túto spôsobilosť potvrdzuje platné osvedčenia o akreditácii

 

 

 • Fakturačné údaje a korešpondenčná adresa:
 • Názov spoločnosti: Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.
  Adresa spoločnosti: Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo
  IČO: 35878321
  IČ DPH: SK2021800385
  DIČ: 2021800385
  Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel S r o , vložka č. 30939/B
 • Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  Telefon: +421 2 40208094
  Fax: +421 2 40208097
  Email: bms@bmsm.sk
Informácie
tel:
+421 2 40 20 80 93
0915 837 355
email:
asistent@bmsm.sk
Ekonóm
tel:
+421 2 40 20 80 91
0918 537 544
email:
ekonom@bmsm.sk
Odbyt
tel:
+421 2 40 20 80 94
0908 703 299
email:
odbyt@bmsm.sk
Manažér kvality
tel:
+421 2 40 20 80 93
0918 400 295
email:
manazerkvality@bmsm.sk